top of page

父親節裝飾曲奇

父親節就嚟到啦,以前呢個時候,絞盡腦汁整啲父親節嘅蛋糕曲奇比好多爸爸嘅屋企人買返去同爸爸慶祝父親節。

如果你都係鍾意整蛋糕曲奇,又有小朋友,可以幫小朋友一齊製造一個難忘嘅父親節禮物比爸爸哦~如果你自己都想整嘢比自己嘅爸爸,都一齊加入,一齊玩啦~

曲奇花籃


做曲奇唔一定要用曲奇模嘅,只要用筆畫咗你想要嘅字母尺寸,剪出嚟然後放係曲奇上面裁個曲奇出嚟就可以㗎啦。

呢個曲奇花籃嘅曲奇,係將同一個字母嘅曲奇,先放第一塊然後放紙棒,然後再用另一塊曲奇放係上面,輕輕壓埋支紙棒,就可以入爐焗架啦。

牛油印模曲奇嘅做法:https://bit.ly/3gUYBHz

蛋白霜做法:https://bit.ly/3gYzCDe

另外都有一啲係用糖皮做嘅裝飾曲奇,都係好適合同小朋友一齊做架~42 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page